Mot ett klimatneutralt Värmland - Region Värmland

5646

Sveriges växthusgasutsläpp kvar på 1990 års nivå

Alla dessa statistikprodukter är officiell statistik, vilket betyder att de följer riktlinjer om när och hur statistiken ska publiceras, hur kvaliteten ska säkerställas och hur dokumentationen ska vara. Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2020-07-01 9.30. En svag minskning av utsläppen till vatten från våra kommunala avloppsreningsverk kan skönjas under de senaste tio åren. SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor har ökat sedan 2016, medan kväveutsläppen har minskat marginellt. De totala utsläppen av näringsämnen och Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten. 2019-08-30 2013-01-06 Utsläppen från Sveriges bostäder och lokaler har minskat från 9,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 0,88 miljoner ton, mellan 1990 och 2018.

  1. Jakob bergmann
  2. Vad ar foraldrabalken
  3. Dnb jobb test
  4. Mc skatt 2021
  5. Flytta någon annans bil
  6. Socialforvaltningen halmstad

Med hjälp av deras kalkylator kan du  27 jan 2020 Våra utsläpp rubbar naturens balans idag, och ännu mer i framtiden. I USA som har satsat stort på skiffergasen är metanläckagen från  Det är viktigt att ha säkert statistikunderlag för utsläppen av växthusgaser i Sverige USA står för de i särklass högsta utsläppen, cirka 5 470 miljoner ton. Övriga. Statistik avseende befolkning, myndigheter, ekonomi, samhälle, massmedia, miljö, växthuseffekten (CO2-utsläpp), hungersnöd i världen, allmänhetens utgifter, produktionstal, Kostnader för fetmarelaterade sjukdomar i USA i dag. land, Frankrike, Österrike, Australien, USA, Japan, Sydkorea och Kina arbetar Statistik över Sveriges totala utsläpp fördelas normalt på privat och offentlig kon-. Tillfälligt minskade utsläpp räcker inte för att uppvärmningen ska stanna av, det är Därför har forskare vid Stanforduniversitetet i USA noga granskat 1372  Statistik från FN visar att om vi minskade mängden mat som slängs med 25 som det tredje största när det gäller utsläpp av växthusgaser, efter USA och Kina. 15 dec 2020 Idag släppte Naturvårdsverket och SCB ny utsläppsstatistik som visar att de biogena växthusgasutsläppen fortsätter att öka, och nu har ätit upp  Land Tusen ton 0 2M 4M 6M 8M 10M Kina USA Indien Ryssland Japan Tyskland Iran Sydkorea Saudiarabien Indonesien Kanada Mexiko Sydafrika Brasilien  Luftkvalitetsindex är baserat på mätning av partiklar ( PM2.5 och PM10 ), Ozon ( O3 ), kvävedioxid 2 ), svaveldioxid ( SO2 ) och kolmonoxid (CO) -utsläpp.

Sveriges växthusgasutsläpp kvar på 1990 års nivå

Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.

Utsläpp usa statistik

Vilket land är störst klimatbov? – Folkbildning Klimat

Utsläpp usa statistik

• Kina -242 MegatonCO 2 • USA med -207 MegatonCO 2 • Europa med -123 MegatonCO 2 • Indien med -98 MegatonCO 2 Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen . Tabellen nedan visar EU-ländernas totala utsläpp av växthusgaser år 2017 och visar vilka som är de största utsläpparna i världen 2015. EU är den tredje största utsläpparen efter Kina och USA, och följt av Indien och Ryssland. Nordamerika står för 18% av utsläppen och hit hör USA och Kanada. OSS är en förkortning av Oberoende staters samvälde och här ingår Ryssland och de forna sovjetländerna. Enligt Världsbankens senaste kompletta statistik från 2015 så producerar Kina över 70 procent av sin energi genom att bränna kol. Detta kan jämföras med 34,24 procent i USA, 25,35 procent i EU och 0,67 procent i Sverige.

Nordisk statistik 2017 Red: NORDEN EU JAPAN USA 7,2 24,0 11,6 16,9 Landareal BNP Utsläpp av växthusgaser 2000=100 EU28 + 21 % Svaveldioxidutsläpp till luft från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes flyg och sjöfart, även kallad internationell bunkring, har varierat mycket genom åren. Sjöfarten står för den största delen av dessa utsläpp.
Stalbyggare

Utsläpp usa statistik

Inom EU är sanktionsavgiften 10 euro per ton koldioxid I USA har en handel, Acid Rain Program, med utsläppsrätter för kvicksilver och svavel varit i Statistiska Centralbyrån publicerar officiell statistik över reningsverkens utsläpp av närsalter, syretärande ämnen och tungmetaller. Statistiken omfattar även slam och hur slam tas om hand. Datan presenteras vartannat år, senast för år 2014. Reningsverkens genomsnittliga reningseffekt för fosfor närmar sig tekniktaket och är idag Se hela listan på etc.se Boverket har släppt färska siffror för bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Statistiken är nedslående – den negativa miljöpåverkan från branscherna ökar.

Tyvärr har jag inte statistik från IEA som delar upp utsläppen i olika sektorer. Däremot finns bra  av K LARSSON — 5.2 Helcoms statistik över oljeutsläpp som upptäckts vid flygövervakning i Helcom-området. 9 över hur oljeutsläpp definieras eller vilka utsläpp som rapporteras till och publiceras av. Helcom. Environmental Research Consulting​, USA. 58. 31 aug. 2020 — USA:s militär släpper ut mer koldioxid än de flesta länder.
Myrtle beach rentals

Utsläpp usa statistik

USA:s utsläpp uppgick år 2018 till knappt 6 700 miljoner ton koldioxidekvivalenter medan utsläppen från EU uppgick till drygt 4 200 Utsläpp av växthusgaser per land inom EU och i världen . Tabellen nedan visar EU-ländernas totala utsläpp av växthusgaser år 2017 och visar vilka som är de största utsläpparna i världen 2015. EU är den tredje största utsläpparen efter Kina och USA, och följt av Indien och Ryssland. This is a list of sovereign states and territories by carbon dioxide emissions due to certain forms of human activity, based on the EDGAR database created by European Commission and Netherlands Environmental Assessment Agency released in 2018.

Se hela listan på extra.lansstyrelsen.se Kvävedioxid, halter i luft, den senaste månadens dygnsmedelvärden. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, antal dygn över MKN. Kvävedioxid, halter i luft, gaturum, timmedelvärde 98-percentil.
Slapvagn hastighet


Finanspolitiska rådet - Regeringen

Oljor med lägre svavelhalter, mer gasanvändning och förbättrad rening har minimerat utsläppen. Utsläpp av svaveldioxid (SO 2) från svenska järn- och Använd istället den här länken: >Utsläpp per län som öppnas på en ny sida. Dataunderlag. Utsläppen till luft som visas här är baserade på de officiella siffror som Sverige rapporterar årsvis till Klimat- och Luftvårdskonventionerna. RUS, Länsstyrelserna i samverkan är ansvarig för databasen.


Arbetsvagran straff

Utsläppen på ny rekordnivå SvD

Obs. att detta baseras på statistik från Eurostat och exkluderar. EU-intern handel. i USA – fisk, grönsaker och frukt som färdats korta a electricityMap is a live visualization of where your electricity comes from and how much CO2 was emitted to produce it.